Forskjellen på ulike foretaksformer

Når man starter et mindre foretak, er det fire hovedformer man kan velge. Man kan drive som aksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonsforetak eller samvirkeforetak. Hva som er best for hvert enkelt foretak, varierer litt. Man må som regel avveie risiko og inntjeningsmuligheter, og det er veldig viktig at man setter seg inn i reglene, og velger den rette organisasjonsformen. Dette valget kan få stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter.

I et aksjeselskap har ingen av eierne personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne kan bare tape aksjeinnskuddet sitt, og kreditorene kan bare gå til foretaket for å kreve penger tilbake. De kan altså ikke gå etter aksjonærenes private penger. Det er begrenset hvor mange penger aksjonærene kan ta ut av selskapet i form av inntekt. Aksjekapitalen som skytes inn i foretaket skal være minimum 30 000 til sammen, og innskuddet må bekreftes av en revisor eller finansinstitusjon før man kan registrere selskapet i foretaksregisteret.

I et ansvarlig selskap har eierne, enten hver for seg eller samlet, et ubegrenset personlig ansvar for foretakets gjeld. Det finnes to hovedformer av ansvarlige selskap. Det ene er ansvarlige selskap (ANS) der alle eierne har personlig ansvar for foretakets gjeld. Dersom én eier ikke kan betale, kan det kreves at en eller flere av de andre betaler. I et selskap med delt ansvar (DA), har eierne et samlet personlig ansvar for gjelden, men hver eier kan bare belastes opptil sin eierandel. Dersom en eier har 10 % av ansvaret, kan kreditor bare kreve tilbake 10 % av gjelden fra denne eieren.

I et enkeltpersonsforetak, har eieren fullt økonomisk ansvar for foretakets gjeld og forpliktelser. Eieren er personlig ansvarlig for foretakets gjeld. Hvis enkeltpersonsforetaket har fem eller flere ansatte, eller videreselger innkjøpte varer, har foretaket en registreringsplikt i Foretaksregisteret.

I et samvirkeforetak skal medlemmenes økonomiske interesser fremmes ved at de deltar i foretakets virksomhet som forbrukere eller leverandører. Det meste av avkastningen blir værende i foretaket, eller fordelt mellom medlemmene. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets gjeld eller forpliktelser. Samvirkeloven stiller krav til innholdet i stiftelsesdokumentet og vedtektene, og det må alltid være minst to grunnleggere av foretaket, og minst to medlemmer.

Foretaksformen man velger medfører ulike plikter og ansvar, både økonomisk og juridisk. Derfor bør man tenke nøye gjennom hvilken foretaksform man velger. Mange enkeltpersonsforetak velger å gå over til aksjeselskap etter en stund, for å sikre at eieren ikke holdes personlig ansvarlig for foretakets økonomi. Det kan være veldig vanskelig å velge den rette foretaksformen, og ofte kan det være lurt å snakke med en finansinstitusjon eller andre eksperter for å få hjelp til å velge den rette foretaksformen. Det er også viktig å sette seg inn i alle regler og plikter som følger med hver av de ulike foretaksformene. Dersom man er flere personer som starter foretak sammen, er det også viktig at alle er enige om hvilken foretaksform som skal velges, og at alle setter seg inn i reglene som gjelder for de ulike foretaksformene